ضوابط و دستورالعمل ها

آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی Download
 ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی Download
 ضوابط طبق بندی وسایل پزشکی تشخیصی Download
 ضوابط وسایل پزشکی بازسازی شده Download
 ضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکی Download
 ضابطه حمایت از تولید T1_T2_T3 Download
 دستور العمل الزامات مربوط به فاکتور و پیش فاکتور تجهیزات و ملزومات پزشکی Download
 لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی Download
 دستورالعمل ثبت وسیله پزشکی Download
 دستورالعمل اجرایی تخصیص ساخت ایران Download
 دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 93 42 Download
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 385 90 Download
 دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای سی 79 98 Download
 چک لیست ممیزی تولیدکنندگان وسایل پزشکی Download